Košík - 0 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami a tyto jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek,stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy:

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
bezvadné zboží, v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením, platným na území Evropské unie

Objednání zboží, uzavření smlouvy:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečného potvrzení objednávky kupujícím, např. telefonicky, e-mailem, či písemně. Kupní smlouva samotná vzniká dodáním zboží a jeho převzetím kupujícím.

Místo plnění:

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží kupujícím.

Cena a placení:

· Nabídkové ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v závislosti na vývoji měnových kurzů, inflace či při změnách dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů zboží do e-shopu. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou objednávku na účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti či převzetím zaplacené dobírky.

· Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je současně daňovým dokladem.
Ceny uvedené v E-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím tohoto E-shopu a při vybraném způsobu platby.

Dodací podmínky:

Dodávky předmětu plnění budou, dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 – 10 dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Nebude-li možno realizovat objednávku do max. 20 pracovních dnů, bude o této skutečnosti zákazník informován a má právo od již přijaté objednávky odstoupit nebo akceptovat delší dobu vyřízení této objednávky. Za splnění objednávky se považuje doručení zboží na uvedenou adresu. Dopravu na tuto adresu objednává a zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list k dotyčnému zboží.

Doprava do 24 hodin od odeslání zboží